Privacy policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast in juli 2022 en wordt regelmatig bijgewerkt.

Wij kunnen met een gerust hart zeggen, LYNX Internetservices en advies en haar de mensen die werken voor haar geregistreerde handelsnaam de Contentgozer doen geen rare dingen met jouw persoonlijke gegevens.

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom geven wij in deze privacy policy heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. 

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt vanaf nu met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy en dan gaat het er om dat;

 • wij zullen vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij hebben technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens bij ons gewaarborgd is;
 • wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij zijn de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw  persoonsgegevens, dit respecteren we ook en zullen je hier op wijzen.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website of onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo is het voor jou helder hoe wij werken.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinde, zoals bijvoorbeeld facturatie;
 • communicatie over de opdracht en nieuwsbrieven;
 • het uitvoering geven aan jouw opdracht;
 • of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats
 • e-mailadres;
 • geslacht; 
 • IBAN code (in geval van facturatie en administratie)

Het verwerken van persoonsgegevens kan betrekking op zowel klanten als leveranciers. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met je gegevens om. Jouw gegevens worden dan ook door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) in eerste instantie allen voor de periode van die de eerder afgesloten overeenkomst zoals deze bijvoorbeeld betrekking heeft op een opdracht. Na die periode worden deze alleen in de financiële administratie opgeslagen voor de periode van maximaal 7 jaar.

Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van mensen die zijn ingeschreven op onze nieuwsbrief worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief zoals deze op de website staat;
 • het zaken doen of hebben gedaan met ons.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve voor de periode dat je als nieuwsbrief abonnee bent ingeschreven. Wij bieden alle abonnees de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Reacties op blogs

Als je als bezoeker een reactie achterlaat op de blogs van de website (https://lynx-internetservices.nl), verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulier website

Maak je gebruik van het contactformulier op de website, dan komt deze email bij ons in een daarvoor bestemde email box terecht. Deze gegevens worden niet bewaard. Vloeit hier een opdracht uitvoert, dan worden je gegevens bij mij op mijn telefoon, iPad en MacBook bewaard. Hiervan maak ik regelmatig een backup. Is de opdracht ten einde, dan zullen je gegevens worden verwijderd en op zijn laatst pas na zeven jaar.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken alleen gegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoeren van de eerder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • factuursturen.nl
 • het verzorgen van nieuwsbrieven;
  • mailchimp.com
 • het hosten van je website(s), als dat bij het verlenen van de opdracht is afgesproken.
  • Argeweb.nl of Siteground.com

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om er zeker van te zijn dat jouw persoonsgegevens in goed gewaarborgd zijn.

Andere partijen

De door jou verstrekte gegevens zullen wij nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit bij wet verplicht en toegestaan is. Je kan hierbij denken aan een onderzoek door Justitie en het politie. Vragen deze organisaties bij ons gegevens op dan zijn we verplicht daaraan gehoor te geven. 

Binnen de EU

LYNX Internetservices en advies zal nooit (persoons)gegevens verstrekken aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie (EU).

Personen onder de 16 jaar

Personensgegevens van personen onder de 16 jaar, verwerken wij alleen indien we daar schriftelijke toestemming voor hebben gekregen van de wettelijke voogd, verzorger of ouder.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • op al onze systemen hanteren we een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • onze online systemen zijn voorzien van een SSL certificaat waardoor gegevens voorzien van encryptie worden verzonden;
 • we zorgen voor backups van (persoons)gegevens zodat we deze kunnen herstellen bij incidenten. En dan moet je denken bij incidenten van technische en fysieke aard
 • uiteraard zijn we erg kritisch naar onze werkwijze en testen we regelmatig onze maatregelen
 • mensen die door ons worden ingehuurd zijn door ons op de hoogte gebracht van het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Inzage in jouw gegevens

Zoals we al eerder aangaven, je hebt recht op inzage in jouw gegevens. Maar ook rectificatie of de volledige verwijdering van deze gegevens. Ook heb je het recht om de eerder door jou verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij, als je daar de opdracht toegeeft.

Toestemming intrekken

Heb je eerder toestemming gegevens tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht deze altijd weer in te trekken.

Datalek

Wat wordt verstaan onder een datalek? We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst of cliëntgegevens. Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks. 

Vermoeden wij een datalek dan wordt dit binnen 72 uur aan je gemeld.

De procedure die dan gevolgd wordt ziet er als volgt uit:

wij controleren wat er gelekt is; 

 • dan wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn; 

Wij doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het meldloket: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Welke gegevens nodig zijn voor de melding?

De melding zal in ieder geval bestaan uit: de aard van de inbreuk; de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen; de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken; een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens; de maatregelen die wij hebben genomen of voorstellen te nemen om deze gevolgen te verhelpen.  

Vragen

Heb je naar aanleiding van ons privacy policy nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op! Maar ook als je klachten hebt dan willen wij dat graag weten. Kunnen we er samen niet uitkomen dan kun je een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

LYNX internetservices en advies
Ingelandslag 10, 2805 DK Gouda
info@lynx-internetservices.nl