Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN juli 2022 

LYNX internetservices en advies en de gebruikte handelsnaam de Contentgozer, geregistreerd onder KvK nummer 67417116 te Rotterdam

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LYNX-internetservices en advies en de Contentgozer hierna te noemen: leverancier partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor cliënt eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van leverancier

2.2De verplichtingen van klant gaan nooit verder dan door leverancier schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1Alle schriftelijke aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is de leverancier gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij de leverancier mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en de leverancier de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1Cliënt zal de leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de leverancier verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is de leverancier bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering en support

5.1De leverancier neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 De leverancier  zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van de leverancier bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4Heeft de client na oplevering de website in beheer gegeven bij de leverancier. Dan zal de client er vanuit kunnen gaan dat de leverancier technische verstoringen altijd verhelpt zonder dit door te berekenen in meerwerk.

5.5Om aan artikel 5 lid 4 te kunnen voldoen krijgt de client afdoende rechten op de eigen website om artikelen en media uitingen of kleinere aanpassingen in de menustructuur te kunnen plaatsen of uitvoeren. Het installeren en onderhouden van plugins of het kunnen uitvoeren van noodzakelijk updates in de CMS software van de website zal door de leverancier worden uitgevoerd.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door de leverancier in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van € 57,00 per uur exclusief BTW

6.3Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4Indien naar het oordeel van de leverancier een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is de leverancier bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2Tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door de leverancier aan te wijzen bankrekening.

8.2Cliënt dient 15% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

8.3Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De leverancier is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van de leverancier dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.6Reistijd ten behoeve van het project of het geven van trainingen/workshops aan de client wordt aan de client voor 0,25 cent per kilometer doorberekend.

8.7Leverancier is gemachtigd het uurtarief en de eerder afgesproken prijzen aan te passen conform de dan geldende indexatie en zal dit ieder jaar opnieuw uitvoeren.

Artikel 9 Termijnen

9.1Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van  of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij de leverancier schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en de leverancier ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van de leverancier  opgeschort. In dat geval is de leverancier verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de leverancier kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs, verkeers en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is deze gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

De aansprakelijkheid van de leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt de leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk de leverancier, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

De client zal de leverancier vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op de leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering

12.1De leverancier behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van de leverancier  kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient de leverancier de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

13.1Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen

15.1Alle geschillen welk tussen de leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de leverancier ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling

16.1De leverancier is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.